‘Care’ Huaco ‘ta Cariñosa. Fishy, fishy. Do not trust, te va a dar de macanazos!’

Raku Red Clay and Mixed Media

67.3 x 30.5 x 41.9 cm

Kukuli Velarde | ‘Care' Huaco 'ta Cariñosa. Fishy, fishy. Do not trust,  te va a dar de macanazos!’

Exhibitions

Kukuli Velarde

‘Care’ Huaco ‘ta Cariñosa. Fishy, fishy. Do not trust, te va a dar de macanazos!’

Enquire